OS HomeTown - шаблон joomla Форекс
YES Thailand เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของบรรดาทายาทร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องใช้ ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยชื่อกลุ่มเป็นตัวอักษรย่อจากตัวอักษรตัวแรกของชื่อกลุ่มเต็มว่า "Young Electronics Society" หรือ YES โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มนี้คือ
 1. เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารรุ่นใหม่ ในการพัฒนาต่อยอดการบริหารงานธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าจากรุ่นพ่อแม่
 2. เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการให้ด้านต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่รุ่นแรงในปัจจุบัน
 3. เพื่อให้ทายาทนักธุรกิจในกลุ่มมีเครือข่าย ที่ช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกัน
 4. เพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คู่ค้า และทายาทนักธุรกิจ